Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 | Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Ook zijn deze voorwaarden van toepassing op aanvullende en vervolgopdrachten van opdrachtgever. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing voor overeenkomsten tussen gebruiker en opdrachtgever, waarbij gebruiker voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van (freelance) derden.

 

Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving

SourceofGrowth.nl richt zich op het coachen en begeleiden van mensen met persoonlijke vraagstukken. Source of Growth is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 73512788

 

Artikel 3 | Definities

Opdrachtnemer is in deze SouceofGrowth.nl en gebruikt deze algemene voorwaarden bij het aanbieden van haar (online) diensten en producten.

Opdrachtgever is in deze de klant: onderneming, instantie, particulier, die gebruik maakt van de aangeboden diensten van SourceofGrowth.nl of de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt.

Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten. Deze afspraken worden schriftelijk bevestigd aan opdrachtgever bij het afsluiten van een traject of abonnement door opdrachtnemer. Bij coaching of training worden deze afspraken schriftelijk bevestigd na een kennismakingsgesprek door opdrachtnemer. Opdrachtgever stuurt desgewenst voor aanvang van de opdracht één exemplaar getekend retour of bevestigt deze per mail.

 

Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
 2. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming haar NAW gegevens, telefoonnummer en emailadres te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratiedoeleinden. Verder wordt het emailadres gebruikt om de opdrachtnemer op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen de organisatie. 
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

 

Artikel 5 | Coachingstraject

 1. Opdrachtgever is op de hoogte van de door opdrachtnemer gebruikte behandelvorm(en) en van het behandelplan (rekening houdende met het feit dat een behandelplan een schatting is.)
 2. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever doorverwijzen naar een collega of arts indien het coachtraject niet toereikend is of niet kan worden voortgezet wegens ziekte, overlijden of een aandoening.
 3. Het coachtraject kan door de coach eenzijdig worden beëindigd als redelijkerwijs niet van hem/haar kan worden verwacht dat hij/zij de behandeling voortzet.
 4. De opdrachtgever is op de hoogte van het feit dat de Source of Growth coach een klantendossier bijhoudt.
 5. De Source of Growth coach dit klantendossier behandelt overeenkomstig met de Nederlandse privacy regeling.
 6. De opdrachtgever een kopie kan vragen van dit klantendossier dat op opdrachtgever van betrekking is.
 7. De opdrachtgever kan vernietiging van het klantendossier dat op opdrachtgever van toepassing is eisen. De Source of Growth coach zal hieraan mee werken, tenzij er een wettelijk (juridische) aanwijsbare reden voor is of indien de persoonsgegevens essentieel zijn voor de zorg van een andere opdrachtgever in verband met erfelijke ziektes of vanwege een andere aanwijsbare medische oorzaak.

 

Artikel 6 | Prijzen en offertes

 1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen.
 2. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.
 3. De opdrachtgever is op de hoogte gesteld van de door opdrachtnemer gevraagde tarieven.
 4. De kosten van trainingen voor bedrijven worden in arrangementen berekend en zijn gebonden aan de aard van de training (dagdelen). Het tarief wordt vastgelegd in een opdrachtbevestiging.
 5. Een overeenkomst komt tot stand op basis van de input van het kennismakingsgesprek. Vervolgens zullen deze afspraken door opdrachtnemer naar opdrachtgever per mail verstuurd worden. De overeenkomst is een feit wanneer opdrachtgever via email akkoord heeft gegeven voor de opdracht. Dit geldt voor zowel coaching als training.
 6. In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.

 

Artikel 7 | Betalingsvoorwaarden

 1. Facturatie vindt plaats zoals aangegeven in de bijgevoegde overeenkomst. Voor coaching is dit per consult of traject. Voor bedrijven per opdracht en aantal trainingen. Voor abonnees is dit maandelijks of jaarlijks afhankelijk van de abonnementsvorm. Opdrachtgever ontvangt een declaratienota van opdrachtnemer en de betaling dient te geschieden door overmaking van IBAN NL82 INGB 0008 8409 67 t.n.v. Source of Growth.nl. De betalingstermijn die gehanteerd wordt is 14 dagen na factuurdatum bij een coaching consult of coachingstraject. Voor bedrijfstrainingen geldt dat het factuurbedrag moet zijn voldaan voor aanvang van de trainingsdag. Studenten van een online training en abonnees met een jaarbonnement betalen eenmalig per ideal en abonnees met een maandabonnement maandelijks via automatische incasso.
 2. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.
 3. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.

 

Artikel 8 | Duur en beëindiging coachtraject

 1. De duur van het coachtraject zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, kan ten alle tijden met wederzijds goedvinden door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.
 2. Beëindiging van het coachtraject kan eenzijdig plaatsvinden door de opdrachtgever indien hij/zij de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht. 
 3. Beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.

Artikel 9 | Duur en beëindiging abonnementen

 1. De duur van de abonnementen zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, kan door opdrachtnemer beëindigd worden bij het verspreiden van het (online) trainingsmateriaal.
 2. Beëindiging van het abonnement laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.
 3. Bij het afsluiten van een maandabonnement is het voor opdrachtgever mogelijk het abonnement tussentijds per maand te beëindigen.

 

Artikel 10 | Aanmelding en betaling voor trainingen en workshops

Bij aanmelding voor trainingen en workshops gelden de volgende betalingsvoorwaarden:

 1. Bij aanvang van de training en/of workshops dient de betaling op rekening van opdrachtnemer te zijn bijgeschreven.

 

Artikel 11.1 | Annulering door opdrachtgever voor trainingen en workshops

Opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven aan opdrachtnemer. Bij annulering van inschrijving door opdrachtgever treden opdrachtgever en opdrachtnemer eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven. Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer, gelden annuleringsvoorwaarden. Opdrachtgever is verplicht annuleringskosten te betalen aan opdrachtnemer, als volgt:

 1. Bij annulering na inschrijving tot één week voor aanvang zijn de annuleringskosten 50%.
 2. Bij annulering na inschrijving binnen één week voor aanvang zijn de annuleringskosten 100%. Dit geldt ook voor tussentijdse beëindiging, bij aanvang, of bij het niet verschijnen bij de training of workshop.

 

Artikel 11.2 | Annulering door opdrachtnemer

Opdrachtnemer behoudt zich het recht om coaching, training of workshops te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren. Opdrachtnemer verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.

 

Artikel 12 | Het verzetten van afspraken

 1. Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakt afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal opdrachtnemer de kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.
 2. Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.
 3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

 

Artikel 13 | Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessies, trainingen of adviesopdrachten.
 2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.
 3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

 

Artikel 14 | Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.
 2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching sessie of adviesopdracht. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
 5. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 15 | Klachtenprocedure

 1. Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht via het contactformulier op de website kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.
 2. De opdrachtgever op de hoogte is van de klachtenprocedure.
 3. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting. Deze voorwaarden zijn opgesteld conform de wettelijke verplichtingen aangaande AVG van 25 mei 2018. Voor aanvang van de diensten door opdrachtnemer zijn deze aan de opdrachtgever verstrekt en vormen een onderdeel van de overeenkomst. Ook zijn de algemene voorwaarden beschikbaar op de website SourceofGrowth.nl.